FRYSLÂN – De politie Fryslân heeft een bijzonder jaar achter de rug, constateert korpschef Nathalie Kramers. Zowel buiten, op operationeel vlak, als binnen, op bedrijfsmatig vlak, waren er opvallende en ingrijpende ontwikkelingen.

Tegelijkertijd laten de eerste criminaliteit- en veiligheidcijfers van het afgelopen jaar een aantal positieve ontwikkelingen zien. De korpschef constateerde tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst met de pers dat het Friese korps er in slaagt de focus te houden op het werk. De politie Fryslân blijft waakzaam en dienstbaar.

Op bedrijfsmatig vlak waren uitvallende computersystemen, het AEF- onderzoek naar de betaalbaarheid van het korps en de start van het Shared Service Centrum Noord-Nederland opvallende zaken. De rechercheonderzoeken volgend op de vondst van een aantal babylijkjes in Nij Beets en dodelijke geweldsincidenten in Dokkum, in Franeker en in Noord-Bergum (club Q) waren intensief en vroegen veel recherchecapaciteit.

Minder diefstallen
Het aantal diefstallen in Fryslân daalde in 2010. Er werden minder auto’s, fietsen, bromfietsen en vaartuigen gestolen. Er werd ook minder uit en vanaf motorvoertuigen en boten gestolen. “De inzet van de lokboot en lokbuitenboordmotor lijkt wat dat betreft zijn vruchten af te werpen”, aldus de korpschef. Opvallend vindt Nathalie Kramers wel de stijging van het aantal winkeldiefstallen. In 2010 werd daar 656 keer aangifte van gedaan, tegen 536 in 2009. Het aantal aangiften van woninginbraak in de regio is al een aantal jaar min of meer stabiel rond de 1.500. Het aantal inbraken in bedrijven in instellingen daalt al een aantal jaar. In 2010 zelfs met 12% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Geweld
Het aantal aangiften van geweldsdelicten daalt. In 2010 deden 1648 mensen aangifte van mishandeling; 75 minder dan in het jaar daarvoor. Ook het aantal aangiften voor bedreiging nam af van 1012 naar 912. Minder gunstig zijn de cijfers voor huiselijk geweld, daar werd in 2010 2439 keer melding van gedaan, tegen 2413 in 2009. Het aantal huisverboden dat wegens huiselijk geweld werd opgelegd, steeg dan ook van 25 (2009) naar 106 (2010). “Hardnekkig en verontrustend” vindt Nathalie Kramers het aanhoudende geweld gericht op politiemensen. Nadat tijdens de jaarwisseling vier politieagenten gewond raakten, werd afgelopen weekend nog een agente met een ketting tegen haar hoofd geslagen. In 2010 werden in totaal 109 collega’s met gene hen gericht geweld geconfronteerd. “Dat is weliswaar minder dan de 131 in het jaar daarvoor, maar het blijft een onaanvaardbaar hoog aantal. Ik hoop dat de zwaardere straffen die vandaag de dag opgelegd worden hun werking zullen hebben. We werken samen met de andere hulpverlenings­diensten om het geweld tegen hulpverleners verder terug te dringen”, aldus de korpschef.

Overvallen
De hausse aan overvallen – een landelijke prioriteit – lijkt gelukkig aan Fryslân voorbij te gaan. Toch werden in 2010 meer (26) bedrijven en woningen overvallen dan in 2009 (23). De jeugdige leeftijd van veel verdachten, vindt Nathalie Kramers schrijnend. “Waakzaamheid blijft geboden”, vindt Nathalie Kramers, zeker ook gezien de impact die een overval op de slachtoffers heeft.” Deze week kon de Friese politie nog melden dat door gedegen recherchewerk 4 jongens van 18/19 jaar aangehouden zijn. Zij worden verdacht van gewapende overvallen op zeker 10 winkels in Leeuwarden.

Verkeer
Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers vertoont al jaren een dalende trend. In 2003 vielen 61 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren, in 2010 waren dat er nog 22. Het aantal ongevallen met letsel is in dezelfde periode meer dan gehalveerd van 979 naar 417. Een positieve ontwikkeling die volgens de korpschef aantoont dat gericht verkeerstoezicht, naast alle maatregelen in de infrastructuur, zin heeft.

Persoonlijk contact staat voorop, op veel verschillende manieren
De Friese korpschef kondigde aan dat het korps de mogelijkheden om in contact te komen met de politie verder wil uitbreiden. Persoonlijk contact staat daarbij volgens Nathalie Kramers voorop. Maar contact opnemen kan ook telefonisch of digitaal, vanuit huis. “Voorop staat dat burgers voor het doen van aangifte altijd op het politiebureau terecht kunnen”, aldus de korpschef. Toch werd in 2010 al in bijna een kwart (22,7%) van de gevallen aangifte via internet gedaan. De politie Fryslân start in 2011 een pilot met telefonische aangifte en wil op korte termijn gaan experimenteren met de virtuele aangifte via bijvoorbeeld Skype. De korpschef noemde in dit kader ook nog de ‘Boetevolgservice’ die vanaf 11 januari van start is gegaan. Met deze service kunnen burgers de gegevens van een bekeuring zelf op internet bekijken. De dienstverlening wordt met het systeem verbeterd en het levert een besparing op in kosten en tijd.

Burgers betrekken bij opsporing
Burgernet is inmiddels actief in 12 gemeenten in de regio Fryslân. Nathalie Kramers stelt vast dat de samenwerking tussen gemeente, politie en burgers het veiligheidsgevoel van de burgers en de pakkans van daders vergroot, De 12 deelnemende gemeenten tellen 16.000 deelnemers aan Burgernet. In twee jaar tijd werden 300 Burgernetacties uitgezet, waarop circa 60 aanhoudingen volgden. In het voorjaar van 2011 sluiten 7 nieuwe gemeenten aan bij Burgernet. Politie Fryslân sluit zich actief aan door in heterdaadsituaties snel te reageren. Een nieuwe ontwikkeling is dat een aantal politiemensen gebruik gaat maken van een mobiele telefoon met GPS. Zij kunnen daarmee – ook in vrije tijd – worden ingeschakeld via Burgernet bij een ontdekking van een misdrijf op heterdaad in de directe omgeving. Burgernet wordt overigens ook binnen de watersportgebieden in de Zuidwesthoek van de regio ingezet onder de naam Burgernet op het Water. De politie Fryslân beschikt over een eigen opsporingssite dadergezocht.nl met daaraan gekoppeld een Twitter-account en een YouTube-kanaal. In 2010 werden op dadergezocht.nl bijna 100 zaken geplaatst, trok de site 132.000 bezoekers en werden ruim 20% van de zaken opgelost.

Focus op lokaal
Met het nieuwe regeerakkoord is de weg naar één Nederlandse Politie ingeslagen. Nathalie Kramers: “Ik zie daar zeker voordelen in. Minder bureaucratie, een grotere eenheid, en betere en snellere samenwerking. De kunst is om als politie tegelijkertijd met twee benen in de lokale samenleving te blijven staan. De aanwezigheid en tijdsbesteding van de buurtagent in haar of zijn gebied is een belangrijke pijler waarin wij ook in 2011 investeren”, aldus de korpschef. De Friese politie gaat ondanks bezuinigingen niet aan de functie en inzet van de buurtagent tornen.

Handhavingdruk
In de beeldvorming is het er steeds meer op gaan lijken dat het uitschijven van bekeuringen een doel op zich is geworden. Handhaving is en blijft echter een middel om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen. Kramers: “verkeerscontroles zijn bedoeld om bewustwording en gedragsverandering te bereiken. En dus controleren en handhaven we op plekken en plaatsen waar het moet, waar de risico’s hoog zijn. Probleemplekken pakken we met meerdere partijen samen op, waaronder de burgers zelf. Wij maken graag met onze partners concrete afspraken over onze inzet. Elk van onze politiemensen levert daarin zijn of haar unieke bijdrage aan veiligheid in Fryslân. In een mix overigens van handhaving, opsporing, noodhulp en gebiedsgebonden politiezorg. Zij hebben daarbij helemaal geen bonnenquota nodig om als vakmensen die tastbare bijdrage te leveren,” aldus de korpschef.

Feestelijke en veilige evenementen
Veiligheid bij groot- en kleinschalige evenementen is een zaak van ons allemaal. De politie Fryslân blijft investeren in contacten met organisatoren, medetoezichthouders en handhavers, hulpverleners en het openbaar bestuur. Ook al komen veel evenementen jaarlijks terug; ieder jaar blijft de focus op de samenwerking. Waar ligt de verantwoordelijkheid van de organisator en hoe sluiten we goed aan op elkaars taken? Volgens Nathalie Kramers kan de politie-inzet beperkt blijven tot datgene waar de politie ook echt voor nodig is.

Aanpak georganiseerde hennepteelt, want misdaad mag niet lonen
Het probleem van de georganiseerde hennepteelt wordt flink aangepakt. Kramers: “het gaat om harde criminaliteit met extreme winsten, geweld en liquidaties. Hennepkwekerijen vormen ook vaak een ernstig gevaar voor de directe omgeving.” Het team Aanpak Georganiseerde Hennepteelt pakt criminele winsten af en werkt hierbij nauw samen met veel partijen De Friese politie loopt met deze aanpak voorop in Nederland. In 2010 heeft het team 199 hennepplantages ontruimd met een berekende opbrengst van ongeveer 4 miljoen Euro. Het is bedoeling om in de toekomst bij elke kwekerij zoveel mogelijk direct tot inbeslagname van waardevolle spullen over te gaan. Deze aanpak van ontnemen wordt bovendien in 2011 uitgebreid naar andere vormen van criminaliteit. Misdaad mag immers niet lonen!

Hard blijven werken
In haar slotwoord gaf Nathalie Kramers aan dat het haar missie als nieuwe korpschef blijft om “om ook in 2011 focus te houden op het veiligheidsresultaat buiten, op samenwerking met anderen en op het versterken van het vakmanschap van onze politiemensen. Zij hebben in 2010 laten zien dat ondanks vele interne beslommeringen zij keihard blijven werken voor veiligheid en leefbaarheid in Fryslân. Intern staat 2011 wederom in het teken van de bezuinigingen, personeelskrimp, aanpassingen in de huisvesting en reorganisaties. Met wat ik de afgelopen maanden in het Friese korps heb gezien, heb ik er alle vertrouwen in dat we die discussies samen met bestuur en medezeggenschap in goede banen kunnen leiden, en dat onze mensen zich niet laten afleiden van hun werk buiten.”

112Fryslan