FRYSLAN – Een nieuw dekkingsplan voor de brandweer in de provincie moet zorgen voor een zo zo veilig, efficiënt en effectief mogelijk ingerichte brandweerzorg. In dit dekkingsplan staat waar kazernes het beste kunnen staan, welk materieel waar aanwezig moet zijn en hoeveel mensen beschikbaar moeten zijn in relatie tot de risico’s.

Een concept dekkingsplan 2.0 is door het bestuur van de veiligheidsregio Fryslân goedgekeurd. Er gaan geen brandweerposten sluiten en er worden geen posten samengevoegd. Wel zijn er enkele opvallende wijzigingen ten opzichte van het huidige dekkingsplan. Daarover verderop in dit artikel meer.

Elke post van Brandweer Fryslân heeft toegevoegde waarde en speelt een belangrijke rol in het netwerk van posten die elkaar ondersteunen en versterken. Als sterk netwerk van posten in de uitgestrekte Friese provincie kan Brandweer Fryslân ook in de toekomst samen paraat blijven.

In het Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat is het uitgangspunt dat alle brandweermensen (bestaand uit beroeps en vrijwilligers), de kazernes en het materieel zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Optimalisatie
Bij de optimalisatie van de brandweerzorg in de provincie Fryslân wordt gekeken naar brandrisico’s, maar ook naar andere incidenten. Denk hierbij aan verkeersongevallen, ongevallen op, nabij en in het water, of incidenten met gevaarlijke stoffen. Het materieel wordt zo over de provincie verdeeld, dat er overal snel hulp geboden kan worden. Een drukke binnenstad stelt uiteraard andere eisen dan een groot en waterrijk gebied. Daar waar veel mensen zijn of waar het risico groot is, zoals bij een ziekenhuis, moet de brandweer snel ter plaatse zijn.

Een greep uit de wijzigingen in het dekkingsplan
Voor elke brandweerpost die een tweede tankautospuit(TS) heeft, zal de TS van de uitruk verdwijnen. Acht van deze tankautospuiten worden reservevoertuigen. Reserve TS-en worden ingezet indien een TS buiten dienst is voor o.a. onderhoud, storing of oefening.

Kazerne Harlingen ligt in de huidige situatie aan de westkant van de stad en in het concept Dekkingsplan 2.0 aan de oostkant, richting Franeker: daardoor wordt een betere dekking gerealiseerd.
In Drachten en Heerenveen bestaat het risicogebied uit het ziekenhuis en deze worden beide niet binnen de norm door de eerste TS bereikt. Daarom wordt gekeken of de kazerne in Drachten op een betere locatie geplaatst kan worden omdat de kazerne over enkele jaren vernieuwd moet worden. Meer hierover weten? Lees het dekkingsplan.

Momenteel zijn er 7 redvoertuigen(HW/AL), in het nieuwe dekkingsplan is de hoogwerker van Bolsward reservevoertuig voor als een ander redvoertuig buiten gebruik is.

Het groot watertransport(WTS-1000) uit Grou wordt opgeheven. Het groot watertransport uit Drachten zal verplaatst worden naar Gorredijk en die uit Sneek naar Bakhuizen. De schuimblus bak uit Heerenveen wordt verplaatst naar Grou. In het concept Dekkingsplan 2.0 beschikken de volgende 5 kazernes over een WTS-1000: Bakhuizen (nieuw), Burgum, Franeker (nieuw), Gorredijk (nieuw) en Joure.

Alle hulpverleningsvoertuigen(HV) zonder kraan worden opgeheven. In Oosterwolde en Joure komt een nieuwe HV met kraan op de uitruk waarbij die van Oosterwolde tevens als reservevoertuig dient.

Omdat de dekking van de Alde Feanen onvoldoende is wordt onderzoek gedaan naar het bouwen van een nieuwe kazerne in Oudega Smallingerland. Als dit doorgaat zal de kazerne naar verwachting in 2023 openen.

In het concept Dekkingsplan 2.0 beschikken de volgende 10 kazernes over een meetploeg: Akkrum (nieuw),
Appelscha (nieuw), Buitenpost, Lemmer (nieuw), Midsland, Nes, Schiermonnikoog, St. Annaparochie (nieuw),
Vlieland, Witmarsum (nieuw). Van de huidige 14 worden er vier opgeheven, enkele meetploegen worden verplaatst.

De meeste veranderingen die in het dekkingsplan staan zullen in 2018 uitgevoerd worden. Het complete dekkingsplan 2.0 vind je bij Brandweer Fryslân

Redactie