PARREGA – Afgelopen week werd in zuidwest fryslan een grootschalige oefening gehouden onder de naam Alert Fryslân. De oefening ‘Alert Fryslân’ gaat uit van het scenario dat het langdurig en hevig regent.

Door een uitzonderlijk hoge stand van het zeewater is het meerdere dagen niet mogelijk om het overtollige water te spuien in de Waddenzee. Daarnaast kan Wetterskip Fryslân door het uitvallen van een gemaal maar zeer beperkt water afvoeren naar het IJsselmeer. Hierdoor stijgt het waterpeil in de Friese boezems. De kans op deze vorm van wateroverlast is in realiteit zeer klein, maar niet helemaal uit te sluiten. Met name het veranderende weer brengt met zich mee dat we vaker te maken kunnen krijgen met langdurige regenval. Het kan daardoor voorkomen dat er vaker overlast is van hoogwater. Om deze reden wil Veiligheidsregio Fryslân zich samen met haar crisispartners hier goed op voorbereiden. Door gezamenlijk te oefenen kunnen alle partners elkaar nog beter leren kennen en elkaars mogelijkheden verkennen.

Dreigend hoogwater leidt tot evacuatie
‘Alert Fryslân’ begon met een oefening waarbij in kaart werd gebracht waar en tot welke hoogte het water stijgt. Deze informatie is nodig voor de andere crisisteams die beoordelen welke maatregelen er genomen moeten worden. Omdat de dreiging van het hoogwater in het scenario toeneemt, besluit de gemeente uiteindelijk om een dorp (Parrega) uit voorzorg te evacueren. Hulpdiensten brachten de inwoners naar een opvanglocatie in Workum. Hiernaast werd er ook geoefent met dijkverzwaring,  installeren van noodpompen (van het Departementaal Coördinatiecentrum van het ministerie Infrastructuur en Milieu) en ’s nachts een oefening in dijkbewaking.

Oefenen met veel crisispartners
De crisispartners die aan de oefening mee deden zijn: de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Brandweer Fryslân, Politie Eenheid Noord-Nederland, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Liander, Enexis, Rode Kruis, Reddingsbrigade Nederland, Provincie Fryslân en Defensie. De gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben een aantal oefenlocaties ter beschikking gesteld, ondanks dat de kans op wateroverlast in deze gemeenten niet voor de hand ligt. Veiligheidsregio Fryslân coördineert de grootschalige oefening.

Meer informatie over ‘Alert Fryslân’ kunt u vinden op www.alertfryslan.nl. Bij dit artikel een aantal foto’s uit Parrega, bron van de foto’s twitter van onder andere de reddingsbrigade en brandweer Friesland.

112Fryslan