Disclaimer

112Fryslân (Kamer van Koophandel: 51395320), hierna te noemen 112Fryslan, verleent u hierbij toegang
tot 112fryslan.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
112Fryslan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op 112fryslan.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig
aangeduide offerte van 112Fryslân.

Beperkte aansprakelijkheid
112Fryslan spant zich in om de inhoud van 112fryslan.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op 112fryslan.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van 112Fryslan.

In het bijzonder zijn alle prijzen op 112fryslan.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor
de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot
stand op basis van dergelijke fouten.Voor op 112fryslan.nl opgenomen hyperlinks naar websites of
diensten van derden kan 112Fryslan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 112Fryslan.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van 112Fryslan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend
recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Casinoraadgever

Beste online roulette casino

Top 10 casino’s online

Motorverzekering

Betrouwbare online casino’s

Onlinecasinofortuna.com

Huurwoningen Leeuwarden