FRYSLÂN -Vanaf 1 januari komt de politie niet meer bij ongevallen waar sprake is van lichte blikschade.

De politie gaat schadeongevallen eenvoudiger registreren. Het opmaken van een politieongevallenregistratieformulier, waarbij onder meer een situatieschets en de identiteit van betrokkenen worden genoteerd, wordt vervangen door een kenmerkenmelding.

Bij eenvoudige verkeersongevallen komt de politie vanaf 1 januari 2010 niet altijd meer naar de plaats van het ongeval. De politie gaat werken met een uitvraagprotocol, waaruit duidelijk moet worden of aanwezigheid van politie nog noodzakelijk is.

Indien bij een ongeval sprake is van een ernstige overtreding van de verkeerswetgeving of lichamelijk letsel komt de politie in actie. Dit geldt ook voor situaties waarbij de weg, vanwege een ongeval, geblokkeerd wordt.

Bij twijfel, zoals grote onenigheid bij betrokkenen van een aanrijding, komt de politie hulp verlenen.

Bij betrokkenen van een eenvoudige aanrijding wordt meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid in de vorm van het zelfstandig afhandelen van het ongeval en het zelf invullen van het Europees schadeformulier.

In de gevallen dat geen proces-verbaal wordt opgemaakt, volstaat de politie met het opnemen van een kenmerkenmelding. In de kenmerkenmelding komen gegevens als de dag, datum, tijd en locatie.

De informatie over verkeersongevallen wordt door de politie ter beschikking gesteld aan de Dienst Verkeer en Scheepvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de verkeersveiligheid en het maken van verkeersbeleid door de ministeries.

112Fryslan

})