De politie heeft donderdagmiddag en avond samen met de gemeente en de belastingdienst een controle in 13 coffeeshops uitgevoerd.

De controle is gericht op de zogenaamde AHOJG criteria. Deze criteria houdt in dat er geen affichering in het bedrijf aanwezig mag zijn. Daarnaast mag men geen harddrugs verkopen en geen overlast mag veroorzaken. Ook de verkoop van softdrugs aan jeugdigen en de toezicht op de verkochte hoeveelheden valt onder deze criteria. De gemeente heeft het naleven van de vergunningeisen gecontroleerd. In een aantal van de bezochte coffeeshop waren bezoekers aanwezig die de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt. Twee gevallen gaven minderjarige bezoekers een valse identiteit op om zich voor te doen als meerderjarige . In zes coffeeshops werd reclame gemaakt welke in strijd is met vergunningsvoorschriften. In één geval kon de eigenaar zich niet legitimeren. Twee fiscale rechercheurs van de belastingdienst deden onderzoek naar fiscale strafbare feiten. Conform de afspraken in het jaarplan van het politieteam Leeuwarden worden deze controles 3 keer per jaar uitgevoerd.

112Fryslan

})